ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

 

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Aşağıda listesi bulunan 6 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile aşağıda listede belirtilen sürelerle satış/kiraya verilecektir.
  2. Bu husustaki ihaleler aşağıdaki listede belirtilen tarih ve saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek taşınmazlar ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

No

Taşınmaz

Muhammen Bedel

Kira Süresi

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

 

1

Narlıca Mahallesi Belediye Hizmet Binası altında Bulunan 1 Nolu Dükkan

500,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

540,00 TL

 

13.10.2021

15:02

 

2

Narlıca Mahallesi Belediye Hizmet Binası altında Bulunan 2 Nolu Dükkan

430,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

464,40 TL

 

13.10.2021

15:04

 

3

Narlıca Mahallesi Belediye Hizmet Binası altında Bulunan 3 Nolu Dükkan

500,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

540,00 TL

13.10.2021

15:06

 

4

Narlıca Mahallesi Belediye Hizmet Binası altında Bodrum Katında Bulunan Taşınmaz

175,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

189,00 TL

13.10.2021

15:08

 

5

Muradiye Mahallesi 83 Ada 68 Parsel Zeytinciler Çarşısıs 16 Nolu Dükkan

792,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

855,36 TL

13.10.2021

15:10

 

6

Muradiye Mahallesi 83 Ada 68 Parsel Zeytinciler Çarşısıs 17 Nolu Dükkan

792,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

855,36 TL

13.10.2021

15:12

 

 

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden önce ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.

Diğer Duyurular