ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

 

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Aşağıda listesi bulunan 7 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile aşağıda listede belirtilen sürelerle kiraya verilecektir.
  2. Bu husustaki ihaleler aşağıdaki listede belirtilen tarih ve saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Kiraya verilecek taşınmazlar ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

No

Taşınmaz

Muhammen Bedel

Kira Süresi

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

 

1

Hürriyet Mahallesi 190 Ada 1 Parselde Bulunan Taşınmazın 2. Kısmı (324 m² Kapalı Alan İçine alan Toplam 1.057 m² Alan)

6.300,00 TL (Aylık)

 

3 Yıl

 

6.804,00 TL

 

24.11.2021

15.05

2

Yeniköy Mahallesi Maşatlık Mevkii 2482 Parsel No.lu Yaklaşık 1.730 m² Taşınmaz

500,00 TL (Aylık)

3 Yıl

540,00 TL

24.11.2021

15.15

3

Sölöz Mahallesi 1 Parselde Bulunan 63 Nolu Yaklaşık 19.650 m² Taşınmaz

7.860,00 TL (Yıllık)

3 Yıl

707,40 TL

24.11.2021

15.25

4

Cihanköy Mahallesi 654 Parselde Muhtarlık Binası Altında Bulunan Yaklaşık 114 m² Kapalı, 63 m² Açık alanlı Taşınmaz

60,00 TL (Aylık)

3 Yıl

64,80 TL

24.11.2021

15.35

5

Bayırköy Mahallesi 109 Parselde Muhtarlık Binası Alt Katında Bulunan Yaklaşık 48 m² Taşınmaz

150,00 TL (Aylık)

3 Yıl

162,00 TL

24.11.2021

15.45

6

Yeniköy Mahallesi 6-K No.lu Yaklaşık 29,76 m² Dükkan

460,00 TL (Aylık)

3 Yıl

496,80 TL

24.11.2021

15.55

 

7

Hürriyet Mahallesi 190 Ada 1 Parselde Bulunan Taşınmazın 1. Kısmı (887 m²Alan)

5.300,00 TL (Aylık)

 

3 yıl

 

5.724,00 TL

 

24.11.2021

16.05

 

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden önce ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri ve Hürriyet Mahallesi 190 Ada 1 Parsel no.lu taşınmaza ait krokiyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.

 

Diğer Duyurular