ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN İLAN

17 Ağustos 2021

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 8 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

 

  1. Bu husustaki ihaleler 25.08.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  2. Kiraya verilecek taşınmazlar ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

No

Taşınmaz

Muhammen Bedel

Kira Süresi

Geçici Teminat

İhale Saati

 

1

Gölyaka Mahallesi 866 Parselde Bulunan (bakkal olarak kullanılan) dükkan

380,00  TL (aylık)

 

3 yıl

 

410,40 TL

15:02

 

2

Keramet Mahallesi Muhtarlık Altında Bulunan Kahvehane

770,00TL (aylık)

 

3 yıl

831,60 TL

15:04

 

3

Sölöz Mahallesi 3537 Parselde Bulunan 3 Nolu dükkan

410,00 TL (aylık)

 

3 yıl

442,80 TL

15:06

 

4

Sölöz Mahallesi 4181 Parsel Nolu Taşınmazda bulunan 8 nolu dükkan

 

320,00 TL (aylık)

 

3 yıl

 

345,60 TL

15:08

 

5

Sölöz Mahallesi 4181 Parsel Nolu Taşınmazda bulunan 28 nolu dükkan

 

400,00 TL (aylık)

 

3 yıl

 

432,00 TL

15:10

 

6

Sölöz Mahallesi 4181 Parsel Nolu Taşınmazda bulunan 40 nolu dükkan

 

400,00 TL (aylık)

 

3 yıl

 

432,00 TL

15:12

 

7

Sölöz Mahallesi 4181 Parsel Nolu Taşınmazda bulunan 42 nolu dükkan

 

400,00 TL (aylık)

 

3 yıl

 

432,00 TL

15:14

 

8

Sölöz Mahallesi 4181 Parsel Nolu Taşınmazda bulunan 52 nolu dükkan

 

320,00 TL (aylık)

 

3 yıl

 

345,60 TL

15:16

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak taşınmazların tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.
  2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir taşınmaza ait ihale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları taşınmazın şartnamesini satın almaları zorunludur.

 

Diğer İhaleler