Menu

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Orhangazi’nin kentsel gelişim seviyesini ve Orhangazi halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak.
 
Kamu Yönetimleri toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kurumlardır. Belediyeler de kamu yönetiminin yerel alandaki örgütlenmesidir. Dolayısıyla; belediyelerin de varlık sebebi belde halkına hizmet sunmaktır.
 
Belediye Kanunu’nda da bu şekilde tarif edilmiştir. Fakat belde halkına sunulacak hizmetler aynı zamanda kentsel gelişimi de kapsamaktadır. Çünkü gelişimini sağlıklı sürdüremeyen kentlerde, kent halkının ihtiyaçlarının karşılanması da mümkün değildir. Dolayısıyla; belediyeler kentin gelişimini ve kent halkının yerel nitelikli ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler.
 
Orhangazi Belediyesi kendi misyonunu “Orhangazi’nin kentsel gelişim seviyesini ve Orhangazi halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak” biçiminde belirleyerek varlık sebebini açıklamıştır. 

 

Vizyonumuz

Belediyecilikte öncü ve örnek olmak.
 
Orhangazi Belediyesi, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu sayede kent yönetiminde ortaya koyduğu açılımlar ve performansla diğer belediyelere de örnek olmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için;
 
Yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş; sürekli iyileştirme; teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan; öğrenen organizasyon yapısına sahip öncü ve örnek bir belediye, şeffaf, katılımcı, verimli, sosyal sorumluluk sahibi, adil bir belediye yönetimi, fiziki, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve siyasi kalkınmasi sağlanmış bir Orhangazi oluşturmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.
 
 
İlkelerimiz

Karar alma, uygulama ve eylemlerde Seffaflık ve Açıklık.

Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle Etkinlik.

Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik.

Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyecilik.

Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandas – belediye – çalışanlar işbirliği ile Katılımcılık.

Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve Hukuka Uygunluk.

Hizmetlerde Kalite ve Vatandaş Memnuniyeti.

Kent ve kentli için Sürdürülebilir Kalkınma.

ARGE ve Eğitim Çalışmalarına öncelik vermek.

Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon   

Orhangazi Belediyesi kentin gelişimini ve kent halkının yaşam seviyesini artırmak; öncü ve örnek bir belediye olabilmek için “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışı çerçevesinde ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkeler belediyemizin karar ve uygulamalarında bir yandan sinir belirleyici olurken, diğer yandan da yol gösterici olacaktır.