Menu

ETİK KOMİSYONU

2023-01-03

KOMİSYON ÜYELERİMİZ :

Başkan : İlhan KILIÇ

Üye    : Aynur YAZICI

Üye    : Ali KILINÇ 
 

T.C.

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Amaç

MADDE I- (l) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince oluşturulan Orhangazi Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu çalışma usul ve esasları, Orhangazi Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunun oluşturulması, görevleri, toplantıları, komisyon kararlarının uygulanması ve sekretarya işleri ile bu çalışma usulleri ve esaslarının değiştirilmesiyle ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (l) Bu çalışma usul ve esasları, 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 29 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (l) Bu çalışma Usul ve Esaslarda geçen;

Belediye Başkanlığı: Orhangazi Belediye Başkanlığını,

Kanun: 25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u”,

Yönetmelik: 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği

Etik Kurulu: T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulunu,

Etik Komisyonu: Orhangazi Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunu,

Belediye: Orhangazi Belediyesini,

Belediye Başkanı: Orhangazi Belediye Başkanını,

Etik Komisyonu Başkam: Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısını,

ı) Personel: Orhangazi Belediyesinde çalışan personeli,

Sekretarya: Etik Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yerine getiren birimi ve görevlileri

Etik Davranış İlkeleri: Kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini, İfade eder.

Örgütlenme Yapısı

MADDE 5- (l) Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince Orhangazi Belediyesi birimlerinde görevli tüm personele yönelik olarak Belediye Başkanı tarafından Etik Komisyonu oluşturulur.

Etik Komisyonunun Oluşturulması

MADDE 6- (l) Etik Komisyonu, Belediye Başkanı tarafından, görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlığında kurum içinden en az üç ve en fazla yedi kişi olarak oluşturulur.

(2) Başkan ve üyelerin görev süresi 4 (dört) yıldır. Süresi dolanlar tekrar görevlendirilebilir.

Başkan ve üyelerin süresi dolmadan unvanlarında değişiklik olduğunda, başka bir göreve atandıklarında, emekli olduklarında, kamu görevinden kendi isteği ile ayrılması ya da Belediye Başkanı Onayı ile bu Komisyondan alınma söz konusu olması durumlarında yerine Belediye Başkanı tarafından yeni görevlendirme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen üye, yerine görevlendirildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Etik Komisyonunun Görevleri MADDE 7- (1) Etik Komisyonu;

Belediyede etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,

Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak,

Belediyede etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

Etik sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik görüş ve öneriler geliştirerek ilgili birimlere intikal ettirmek,

Belediyede, Etik Kurulunun yönlendirme ve tavsiyelerine uygun davranmayı sağlamak,

Etik eğitimlerini, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde düzenlemek ve planlamak, etik kültürü ve etik davranış ilkelerine yönelik seminerler düzenlemek,

Etik eğitimlerinin içeriğini belirlemek,

Etik davranışları özendirmek ve etik davranışları yönüyle örnek personelleri ödüllendirmek, Görevlerini yerine getirir.

Etik Komisyonu Toplantı Zamanı

MADDE 8- (l) Etik Komisyonu olağan toplantıları, üç ayda bir komisyon başkanı tarafından belirlenecek yer ve saatte yapılır.

Belediye Başkanının görüşülmesini istediği konuyu komisyona havale etmesi veya üyelerin yazılı talepte bulunması veya personelimizden gelen etik sorunlarla ilgili konuların görüşülmesine komisyon başkanı tarafından gerek görülmesi durumunda, komisyon olağan üstü toplantıya başkan tarafından çağırılır.

Toplantılara çağrı şekle tabi değildir. Üyelerin sözlü olarak toplantıya başkan tarafından davet edilmesi yeterlidir.

Toplantı Gündemi

MADDE 9- (1) Etik Komisyonunun gündemi başkan tarafından sözlü veya yazılı olarak belirlenerek üyeler toplantıya davet edilir. Toplantının başlangıcında kısaca başkan tarafından gündem özetlenir, üyelerin teklifi üzerine gündem dışı önerilerde görüşülebilir.

(2)TopIantılarm sonunda görüşülen konular karar altına alınır ve imzalanır.

Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 10- (1 ) Etik Komisyonunun toplantı yapabilmesi için salt çoğunluğun toplantıda hazır bulunması yeterlidir.

Toplantı Kararları ve Mahiyeti

MADDE II- (l) Etik Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Etik Komisyonunda alınan kararlar tutanağa geçirilir. Uygulama kararlara göre yapılır. Oyların eşitliğinde Başkanın oyuna uygun olarak karar alınır.

(2) Etik Komisyonu, görüştükleri konuları ve alınması gerekli tedbirlere yönelik olarak görüş oluşturur. Oluşan görüşlerin uygulanması ilgili birimleri tarafından yerine getirilir. Komisyon görüştükleri ve oluşturuldukları görüşleri ve kısaca yapılması gerekli işlemleri karar altına alırlar.

Sekretarya Hizmetleri ve Görevleri

MADDE 12- (l) Etik Komisyonu sekretarya hizmetlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yürütür.

(2) Komisyonların sekretarya hizmetlerini yapacak birim toplantıların düzenlenmesi, komisyon üyelerine duyurulması, yazışmaların yapılması, gelen-giden evrakın kayıt altına alınması, komisyon arşivinin tutulması işlerini ve komisyon başkanlarının vereceği benzer görevi yerine getirir.

Etik Davranış İhlalleri, İncelemeleri ve Karar Merci

MADDE 13- (l) Komisyonların etik davranış ihlallerinin cezalandırılması yönüyle ilgili olarak herhangi bir görevi ve yetkisi yoktur. Bu tür etik davranış ihlallerine yönelik şikâyet, ihbar ve tespitler yapıldığında konu incelenerek yetkili merci olan disiplin kuruluna intikal ettirilir.

Etik davranış ihlalleri ilgili mercilerce karara bağlanır. Etik davranış ihlali tespit edilen kamu görevlisinin kendisine, amirine ve şikâyetçisine bildirilir. Karar bu etik davranış ihlallerinin önüne geçilmesi için Etik Komisyonuna bilgi amaçlı gönderilir.

Komisyonların esas görevi ve amacı, etik davranış ilkelerine aykırı davranışların ortadan kaldırılmasına yönelik ilke ve sistem bazında tedbirler ve öneriler geliştirerek, uygulamaya yön vermek ve etik dışı davranışların önüne geçmektir.

Çalışma Usul ve Esasların Değiştirilmesi, Gözden Geçirilmesi

MADDE 14- (l ) Bu çalışma usul ve esasları her yıl Aralık ayında gözden geçirilir. Güncelleme ihtiyacı doğarsa Etik Komisyonu üye tam sayısının yarısının bir fazlasının aldığı kararın Belediye Başkanı tarafından uygun görülmesi üzerine gerekli değişiklikler yapılır.

Yürürlük

MADDE 15- (l ) Bu çalışma usul ve esaslar Belediye Başkanı tarafından onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (l ) Bu çalışma usul ve esaslarım Belediye Başkanı yürütür.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2022 YILI ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereği; 16.05.2019 tarih ve 6020 Sayılı Başkanlık Oluru ile Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Orhangazi Belediyesi Etik Komisyonu 3 ayda bir olağan, acil durumlarda olağanüstü toplanmakta olup, 2022 yılı içerisinde 15.02.2022, 16.05.2022, 15.08.2022, 15.11.2022 tarihlerinde olmak üzere 4 olağan toplantı yapılmıştır. Etik Komisyonu dahilinde yapılan çalışmalar şunlardır;

            - 2022 Yılı Etik Yönetimi Farkındalık Programı kapsamında; Etik Günü olan 25 Mayıs gününde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm personelin bilgilenmesini sağlayacak şekilde afişler; belediyemizin girişine asılmıştır.

- 27-28 Temmuz 2022 tarihlerinde personelimize yönelik olarak “Kamu Görevlileri Sosyal Medya Etik İlkeleri” konulu eğitim verilmiş, tüm personelimizin katılımı sağlanmıştır.

ETİK YÖNETİMİ FARKINDALIK PROGRAMI
2022 YILI

TARİH

EYLEM

SORUMLU BÖLÜM-BİRİM VEYA KİŞİ

İşe yeni başlayan personelin iş başlangıcında

Yeni başlayan personel “Etik Sözleşmesi” imzalatılması

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

25 Mayıs 2020

25 Mayıs Etik Günü tüm personelin görmesini sağlayacak afişler asılması

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü