Menu

Kapalı Devre Kamera Kayıt Aydınlatma Metni

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ KVKK AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, ……………………………….. adresinde mukim, Orhangazi Belediyesi (“Kurum”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Bursa …………………… tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Orhangazi Belediyesi lokasyonlarında kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 1. İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, çalışma ofisleri, bulunan yaklaşık ………………. adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta, bu verileri kurumumuza açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlar ve hukuki sebepler başta olmak üzere amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

Kişisel Veri Üst Kategorisi

Kişisel Veri Alt Kategorisi

Elde Etme Yöntemi

Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Görsel ve İşitsel kayıtlar

Görüntü ve ses kaydı

Lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla

İlgili kişinin temel hak ve yükümlülüklerine zarar vermemek şartıyla veri işleyenin meşru menfaati gereği

Fiziksel mekan güvenliğinin temini; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusunun taraf olacağı uyuşmazlıkların çözümü / hukuk işlerinin takibi; kurumumuzda bina-demirbaş-çevre güvenliğinin sağlanması

 

 

 

.

 

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Söz konusu kişisel verileriniz taraf olunan uyuşmazlıkların çözümü (bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması) ve mevzuat gereği talep halinde (veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması) hukuki sebebine dayanarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri) , iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlara, hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde işlenebilecektir.

 1. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirttiğimiz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kurumumuza daha önce bildirilen ve kurumumuz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kurumumuza iletebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, kurum talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kurumumuz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.