ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5 Nisan 2021

5 NISAN 2021

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınır 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

 

  1. Bu husustaki ihale 14.04.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte (Camikebir Mah. Dervişbey Cad. No:1 Orhangazi, BURSA adresinde) Orhangazi Belediyesi encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

  1. Satışı yapılacak taşınır ve ihaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Marka

 

 

Cinsi

Tipi

 

Model Yılı

 

 

Aracın kilometresi

Şasi No

 

Yakıt cinsi

 

 

Silindir Hacmi

 

 

Motor Gücü

 

 

KDV ORANI

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

ISUZU NKR

 

Kamyonet (kapalı kasa)

Frigorik Soğ. K. NKR Wide 66

2007

 

 

184.525km

NNANKRV1G02008385

 

 

Dizel

 

 

4434cm³

 

 

58.0kw

 

 

% 18

88.294,92 TL (KDV hariç)

2.648,85TL

15.02

 

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

  1. İhalenin tahmini bedeli KDV hariç bedeldir. Satış sonucunda oluşabilecek teslim ve nakil masrafları, aracın devir ve tescil masrafları ihaleden veya satış işleminden kaynaklanacak KDV ve her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer tüm giderler alıcıya aittir.

 

  1. Aracın trafik kayıtları ile araç üzerindeki motor, şase vb. bilgi ve numaraların farklı olması halinde araç üzerindeki numara ve bilgiler geçerlidir. Aracın kilometre bilgisi şartname hazırlandığı tarihteki kilometre bilgisidir.

 

  1. Satış ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. Satış ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.

 

  1. Taşınırın kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 14.04.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

 

 -İmza sirküleri (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

       

 - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

 - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

 - İkametgah

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

 - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

 - Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 


Diğer Duyurular