ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5 Nisan 2021

5 NISAN 2021

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

 

  1. Bu husustaki ihaleler 21.04.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

  1. Satışı yapılacak taşınmaz;

 

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL/

AÇIKLAMA

 

CİNSİ

 

EMSAL/

YENÇOK

YÜZ ÖLÇÜMÜ

(M²)

MUHAMMEN BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE SAATİ

Yeniköy Mahallesi

884/1

Arsa

Emsal 1,50

-Yençok 15,50

42.633,46

13.855.874,50

415.676,24

15.02

Yeniköy Mahallesi

889/1

Arsa

Emsal 1,50

-Yençok 15,50

34.347,74

10.991.276,80

329.738,30

15.04

Yeniköy Mahallesi

888/2

Arsa

Taks:0,25

Kaks:0,50

2.646,02

1.058.408,00

31.752,24

15.06

Hürriyet Mahallesi

301/143

Arsa

Emsal 1,20

-Yençok 18,50

2.523,84

2.569.269,12

77.078,07

15.08

Keramet Mahallesi

113/3

Tarla

-

684,47

15.742,81

472,28

15.10

Keramet Mahallesi

113/7

Tarla

-

978,40

24.460,00

733,80

15.12

Keramet Mahallesi

125/4

Tarla

-

5.491,51

137.287,75

4.118,63

15.14

Keramet Mahallesi

101/273

Tarla

-

6.398,85

127.977,00

3.839,31

15.16

Keramet Mahallesi

142/1

Tarla

-

9.298,97

185.979,40

5.579,38

15.18

Keramet Mahallesi

148/9

Tarla

-

3.902,82

78.056,40

2.341,69

15.20

Karsak Mahallesi

102/13

Tarla

-

918,82

18.376,40

551,29

15.22

Gedelek Mahallesi

752/1

Tarla

-

7.470,53

164.351,66

4.930,55

15.24

Gedelek Mahallesi

753/1

Tarla

-

1.025,37

23.583,51

707,51

15.26

Gedelek Mahallesi

754/1

Tarla

-

5.232,56

120.348,88

3.610,47

15.28

Gedelek Mahallesi

755/1

Tarla

-

8.425,95

185.370,90

5.561,13

15.30

Mahmudiye Mahallesi

120/124

Tarla

-

10.173,48

406.939,20

12.208,18

15.32

Mahmudiye Mahallesi

103/449

Tarla

-

237,49

11.874,50

356,24

15.34

Çakırlı Mahallesi

0/318

Tarla

-

900,00

59.400,00

1.782,00

15.36

Gürle Mahallesi

104/6

Tarla

-

1.882,83

52.719,24

1.581,58

15.38

Hürriyet Mahallesi

3 pafta, 229 ada, 22 parsel sayılı arsa vasıflı 216,66 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 1.Normal kat 2 nolu dükkan (net 137,32 m²)

 

 

521.816,00

15.654,48

15.40

Hürriyet Mahallesi

3 pafta, 229 ada, 22 parsel sayılı arsa vasıflı 216,66 m²

 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde zemin kat 1 nolu dükkan (net 114,26m2)

644.426,40

19.332,79

15.42

Hürriyet Mahallesi

3 pafta, 229 ada, 22 parsel sayılı arsa vasıflı 216,66 m²  yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 2. normal kat 3 nolu dükkan (net 137,32m²)

480.620,00

14.418,60

15.44

 

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, taşınmazların tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden önce ödemek şarttır.

 

  1. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

 

 

  1. Taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.

 

  1. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 21.04.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

 

 -İmza sirküleri (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

       

 - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

 - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

 - İkametgah

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

 - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

 - Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 


Diğer Duyurular