ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

31 Ekim 2022

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleleri tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

 1. Bu husustaki ihaleler Orhangazi Belediyesi encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

 1. İhale konusu taşınmaz ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL/

AÇIKLAMA

 

CİNSİ/  AÇIKLAMA

 

YÜZ ÖLÇÜMÜ

(M²)

MUHAMMEN BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

KANUN MD/

İHALE

NİTELİĞİ

Heceler

0/209

Zeytinlik

900,00

155.700,00

4.671,00

 

16.11.2022

15.02

36.Md./Satış

Heceler

0/927

Zeytinlik

172,00

39.560,00

1.186,80

 

16.11.2022

15.04

36.Md./Satış

Heceler

0/604

Zeytinlik

1.500,00

225.000,00

6.750,00

 

16.11.2022

15.06

36.Md./Satış

Gemiç  

115/73

Zeytinlik

1009,73

141.362,20

4.240,87

 

16.11.2022

15.08

36.Md./Satış

Gölyaka

130/35

Zeytinlik

127,48

24.221,20

726,64

 

16.11.2022

15.10

36.Md./Satış

Gölyaka

131/2

Tarla

404,21

90.543,04

2.716,29

 

16.11.2022

15.12

36.Md./Satış

Gürle

123/81

Tarla

3.146,61

629.322,00

18.879,66

 

16.11.2022

15.14

36.Md./Satış

Heceler

0/180

Zeytinlik

562,00

109.028,00

3.270,84

 

16.11.2022

15.16

36.Md./Satış

Heceler

0/187

Zeytinlik

1.525,00

283.650,00

8.509,50

 

16.11.2022

15.18

36.Md./Satış

Heceler

0/350

Zeytinlik

1.100,00

171.600,00

5.148,00

 

16.11.2022

15.20

36.Md./Satış

Hürriyet

1055/3

Arsa üzerinde A Blok 1.kat bodrum bağlantılı zemin kat 17 nolu tripleks lokanta

356,00

2.558.572,00

76.757,16

 

 

 

16.11.2022

15.22

36.Md./Satış

Hürriyet

576/1

Arsa

93,22

223.728,00

6.711,84

 

16.11.2022

15.24

36.Md./Satış

Hürriyet

311/55

Arsa

210,16

464.453,60

13.933,61

 

16.11.2022

15.26

36.Md./Satış

Karsak

161/21

Tarla

559,41

88.386,78

2.651,60

 

16.11.2022

15.28

36.Md./Satış

Karsak

153/179

Tarla

3.608,54

364.462,54

10.933,88

 

16.11.2022

15.30

36.Md./Satış

Karsak

123/44

Zeytinlik

215,64

36.227,52

1.086,83

 

16.11.2022

15.32

36.Md./Satış

Karsak

122/261

Zeytinlik

667,74

123.531,90

3.705,96

 

16.11.2022

15.34

36.Md./Satış

Karsak

153/210

Tarla

7.642,41

771.883,41

23.156,50

 

16.11.2022

15.36

36.Md./Satış

 

TAŞINMAZ ADRESİ/MEVKİİ/AÇIKLAMA

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

 

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

KANUN MD./

İHALE NİTELİĞİ

Yenisölöz Mahallesi Cumhuriyet Alanı Fırın Sok. 1 nolu birleşik iki dükkan

3 Yıl

Aylık    

500,00 TL

540,00 TL

 

 

09.11.2022

15.02

45.Md./ Kiralama

Yenisölöz Mahallesi Cumhuriyet Alanı Fırın Sok. 2 nolu birleşik iki dükkan

3 Yıl

Aylık

 500,00 TL

540,00 TL

 

09.11.2022

15.04

45.Md./ Kiralama

Yenisölöz Mahallesi Cumhuriyet Alanı Fırın Sok. 3 nolu dükkan

3 Yıl

Aylık

250,00 TL

270,00 TL

 

09.11.2022

15.06

45.Md./ Kiralama

Sölöz Mahallesi 1 parselde bulunan baz istasyon alanı

3 Yıl

Yıllık 25.000,00 TL

2.250,00 TL

 

09.11.2022

15.08

45.Md./ Kiralama

Fındıklı Mahallesi muhtarlık altı 33-A nolu taşınmaz (kahvehane)

3 Yıl

Aylık

610,00 TL

658,80 TL

 

09.11.2022

15.10

45.Md./ Kiralama

Muradiye Mahallesi 627 ada 1 parselde bulunan Zeytinciler Çarşısı 15 nolu taşınmaz /dükkan

3 Yıl

Aylık

1.350,00 TL

1.458,00 TL

 

09.11.2022

15.12

45.Md./ Kiralama

Hürriyet Mahallesi 651 ada 1 parselde bulunan (işin şartnamesinde konumu belirtilen) umumi tuvaletler

3 Yıl

Yıllık

15.750,00 TL

1.417,50 TL

 

09.11.2022

15.14

45.Md./ Kiralama

Hürriyet Mahallesi 650 ada 1 parsel yanında bulunan (işin şartnamesinde konumu belirtilen) umumi tuvaletler

3 Yıl

Yıllık

15.750,00 TL

1.417,50 TL

 

09.11.2022

15.16

45.Md./ Kiralama

 

 1. Tablodaki kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.
 2. Tablodaki satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir
 3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.
 4. Satışlar Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
 5. Kiralama ihalelerinde belirtilen aylık/yıllık bedeller KDV dahil bedellerdir.
 6. Taşınmaz ihale şartnameleri kiralama İhalelerinde 100,00 TL; satış ihalelerinde 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
 7. Şartnameler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.
 8. Taşınmazların Kiralama ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 09.11.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 9. Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 16.11.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 10. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

 

 -İmza sirküleri (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

       

 - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri

 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)

 - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

 - İkametgah

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

 - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

 - Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)


Diğer Duyurular