ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

23 Kasım 2022

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleleri tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

 1. Bu husustaki ihaleler Orhangazi Belediyesi encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

 1. İhale konusu taşınmaz ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL/

AÇIKLAMA

 

CİNSİ/  AÇIKLAMA

 

YÜZ ÖLÇÜMÜ

(M²)

MUHAMMEN BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

KANUN MD/

İHALE

NİTELİĞİ

Keramet

101/272

Tarla

13.956,94

697.847,00

20.935,41

 

14.12.2022

15.02

36.Md./Satış

Keramet

113/3

Tarla

684,47

34.223,50

1.026,71

14.12.2022

15.04

36.Md./Satış

Keramet

101/273

Tarla

6.398,85

307.144,80

9.214,34

14.12.2022

15.06

36.Md./Satış

Keramet

148/9

Tarla

3.902,82

175.626,90

5.268,81

14.12.2022

15.08

36.Md./Satış

Keramet

126/2

Tarla

3.827,61

612.417,60

18.372,53

14.12.2022

15.10

36.Md./Satış

Keramet

101/57

Tarla

812,87

60.965,25

1.828,96

14.12.2022

15.12

36.Md./Satış

Sölöz

0/1289

Zeytinlik

2.962,00

473.920,00

14.217,60

14.12.2022

15.14

36.Md./Satış

Üreğil

0/1033

Zeytinlik

550,00

110.550,00

3.316,50

14.12.2022

15.16

36.Md./Satış

Karsak

167/28

Tarla

65.628,24

6.431.567,52

192.947,03

14.12.2022

15.18

36.Md./Satış

Karsak

175/57

Tarla

35.262,10

3.526.210,00

105.786,30

14.12.2022

15.20

36.Md./Satış

Karsak

102/13

Tarla

918,82

78.099,70

2.342,99

14.12.2022

15.22

36.Md./Satış

 

TAŞINMAZ ADRESİ/MEVKİİ/AÇIKLAMA

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

 

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

KANUN MD./

İHALE NİTELİĞİ

Camiikebir  Mahallesi 376 Ada 5 Parsel ile 376 Ada 41 Parsel içerisinde kalan Toplam yaklaşık 2.716 m² alanda bulunan otopark alanı

3 Yıl

Yıllık 480.000,00 TL

43.200,00 TL

 

07.12.2022

15.02

45.Md./ Kiralama

Camiikebir  Mahallesi 376 Ada 5 Parselde bulunan şartname ekindeki krokide belirlenen 84,00 m² alan (Elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulması ve işletilmesi amacıyla ihale edilmektedir)

3 Yıl

Yıllık

250,00 TL

22,50 TL

07.12.2022

15.04

45.Md./ Kiralama

Muradiye Mahallesi 627 Ada 1 Parsel Zeytinciler Çarşısı karşısında bulunan şartname ekindeki krokide belirlenen 60,00 m² alan  (Elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulması ve işletilmesi amacıyla ihale edilmektedir)

3 Yıl

Yıllık

250,00 TL

22,50 TL

07.12.2022

15.06

45.Md./ Kiralama

 

 1. Tablodaki kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.

 

 1. Tablodaki satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir

 

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

 1. Satışlar Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

 

 1. Kiralama ihalelerinde belirtilen aylık/yıllık bedeller KDV dahil bedellerdir.

 

 1. Elektrikli Şarj İstasyonu İhaleleri uhdesinde kalan müşteri/müşteriler yıllık kira bedeli haricinde, şarj ünitelerinin elektrikli araç sahibi müşterilere kullandırılmasından elde edilen bir önceki aya ilişkin aylık net satış gelirinin %3 (yüzde üç) ‘üne tekabül edecek miktarda tutarı sözleşmede belirtilen süre zarfında İdareye ödeyecektir.
 2. Elektrikli Şarj İstasyon alanı kurulması ve işletilmesi için kiraya verilecek alanlarda kiralama sürecinde ihtiyaç duyulan veya duyulacak olan şarj istasyonu ile ilgili tüm kurulum, ekipman, bakım, onarım, elektrik tedariği ve tüketimi, yedek parça ve sarf maliyetleri, alt yapı maliyetleri (kurulum alt yapı maliyetleri dahil) müşteriye ait olacaktır.
 3. Elektrikli Şarj İstasyon alanı kurulması ve işletilmesi için kiraya verilecek alanlara 2’şer adet cihaz kurulacaktır. Cihazlar 22 KVA olacaktır. Kiralanan boş alanı işler hale getirmek ve bu süreçteki tüm malzeme ve maliyetler müşteriye aittir.
 4. Taşınmaz ihale şartnameleri kiralama İhalelerinde 100,00 TL; satış ihalelerinde 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

 1. Şartnameler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.

 

 1. Taşınmazların Kiralama ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 07.12.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

 1. Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 14.12.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

 1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

 

 -İmza sirküleri (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

       

 - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri

 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)

 - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

 - İkametgah

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

 - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

 - Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmeci Lisansı (Elektrikli şarj istasyonu alanı ihalelerine katılacaklar için geçerlidir)

- T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmeci Lisansı (Elektrikli şarj istasyonu alanı ihalelerine katılacaklar için geçerlidir)

 


Diğer Duyurular