ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

11 Mayıs 2023

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda niteliği ve özelliği belirtilen işlere ilişkin kira ihaleleri2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açıkİhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.

2.Bu husustaki ihaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3.İhalelere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

İŞİN ADI, NİTELİĞİ

 

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Sölöz Mahallesi 1 parselde bulunan 1. Parça (yaklaşık 9.281,00 m²) zeytinlik/taşınmaz

 

3 yıl

29.645,00 TL (Yıllık)

2.668,05 TL

24.05.2023

15.02

2

Sölöz Mahallesi 1 parselde bulunan 2. Parça (yaklaşık 16.210,00 m²) zeytinlik/taşınmaz

3 yıl

43.153,00 TL

(Yıllık)

3.883,77

 

24.05.2023

15.04

3

Sölöz Mahallesi 1 parselde bulunan 10. Parça (yaklaşık 20.342,00 m²) zeytinlik/taşınmaz

 

3 yıl

80.317,00 TL (Yıllık)

7.228,53 TL

 

24.05.2023

15.06

4

Sölöz Mahallesi 1 parselde bulunan 11. Parça (yaklaşık 12.819,00 m²) zeytinlik/taşınmaz

 

3 yıl

49.521,00 TL

(Yıllık)

4.456,89

 

24.05.2023

15.08

5

Sölöz Mahallesi 62 parselde bulunan 12. Parça (yaklaşık 11.267,00 m²) zeytinlik/taşınmaz

 

3 yıl

42.713,00 TL (Yıllık)

3.844,17 TL

 

24.05.2023

15.10

6

Sölöz Mahallesi 62 parselde bulunan 13. Parça (yaklaşık 12.544,00 m²) zeytinlik/taşınmaz

 

3 yıl

43.932,00 TL (Yıllık)

3.953,88 TL

 

24.05.2023

15.12

7

Sölöz Mahallesi 62 parselde bulunan 14. Parça (yaklaşık 12.928,00 m²) zeytinlik/taşınmaz

 

3 yıl

47.208,00 TL (Yıllık)

4.248,72 TL

 

24.05.2023

15.14

8

Sölöz Mahallesi 62 parselde bulunan 16. Parça (yaklaşık 19.157,00 m²) zeytinlik/taşınmaz

 

3 yıl

51.736,00 TL (Yıllık)

4.656,24 TL

 

24.05.2023

15.16

9

Sölöz Mahallesi 62 parselde bulunan 18. Parça (yaklaşık 27.000,00 m²) zeytinlik/taşınmaz

 

3 yıl

93.438,00 TL (Yıllık)

8.409,42 TL

 

24.05.2023

15.18

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

5.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir ihale şartnamesi 200,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  2. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak istekliler ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.

Diğer Duyurular