ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

3 Ocak 2023

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda niteliği ve özelliği belirtilen işlere ilişkin ihaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.

 

  1. Bu husustaki ihaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

  1. İhalelere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

İŞİN ADI, NİTELİĞİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

1

2023-2024 Yılları İçin Orhangazi İlçe Genelinde Karışık Ambalaj Atıklarının Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması İmtiyaz Hakkı Devri İşi

60.000,00 TL (Yıllık)

3.600,00 TL

11.01.2023

15:00

2

Muradiye Mah. 627 ada 1 parselde bulunan Zeytinciler Çarşısı 15 Nolu taşınmaz

1.350,00 TL (Aylık)

1.458,00 TL

11.01.2023

15:05

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması konuları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Lisans” belgesi (Ambalaj Atıklarının Toplanması ihalesine katılacaklar getirecektir.)

- Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması konuları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Lisans” belgesi (Ambalaj Atıklarının Toplanması ihalesine katılacaklar getirecektir.)

 

  1. Her bir ihale şartnamesi 200,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak istekliler ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.

Diğer Duyurular