ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

22 Mayıs 2024

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleleri tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

  1. Bu husustaki ihaleler Orhangazi Belediyesi encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

  1. İhale konusu taşınmaz ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL/

AÇIKLAMA

 

CİNSİ/  AÇIKLAMA

 

YÜZ ÖLÇÜMÜ

(M²)

MUHAMMEN BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

KANUN MD/

İHALE

NİTELİĞİ

Karsak

161/21

Tarla

559,41

391587,00

11.747,61

05.06.2024

15.02

36.Md./Satış

Gedelek

807/84

Zeytinlik

4.092,67

1.718.921,40

51.567,64

05.06.2024

15.04

36.Md./Satış

Keramet

126/2

Tarla

3.827,61

1.722.424,50

51.672,74

05.06.2024

15.06

36.Md./Satış

Karsak

153/179

Tarla

3.608,54

1.082.562,00

32.476,86

05.06.2024

15.08

36.Md./Satış

Karsak

153/210

Tarla

7.642,41

2.292.723,00

68.781,69

05.06.2024

15.10

36.Md./Satış

Gemiç

118/40

Kavaklık

1.046,75

837.400,00

25.122,00

05.06.2024

15.12

36.Md./Satış

Gemiç

115/73

Zeytinlik

1.009,73

605.838,00

18.175,14

05.06.2024

15.14

36.Md./Satış

Heceler

112/28

Zeytinlik

1.377,32

1.101.856,00

33.055,68

05.06.2024

15.16

36.Md./Satış

Heceler

113/71

Zeytinlik

1.351,97

878.780,50

26.363,42

05.06.2024

15.18

36.Md./Satış

Karsak

175/57

Tarla

35.262,10

12.341.735,00

370.252,05

05.06.2024

15.20

36.Md./Satış

Karsak

167/28

Tarla

65.628,24

19.688.472,00

590.654,16

05.06.2024

15.22

36.Md./Satış

Keramet

101/272

Tarla

13.956,94

3.489.235,00

104.677,05

05.06.2024

15.24

36.Md./Satış

Keramet

101/273

Tarla

6.398,85

1.631.706,75

48.951,20

05.06.2024

15.26

36.Md./Satış

Keramet

148/9

Tarla

3.902,82

800.078,10

24.002,34

05.06.2024

15.28

36.Md./Satış

Gedelek

752/1

Tarla

7.470,53

2.614.685,50

78.440,57

05.06.2024

15.30

36.Md./Satış

Gedelek

753/1

Tarla

1.025,37

410.148,00

12.304.44

05.06.2024

15.32

36.Md./Satış

Gedelek

754/1

Tarla

5.232,56

1.622.093,60

48.662,81

05.06.2024

15.34

36.Md./Satış

Gedelek

755/1

Tarla

8.425,95

2.527.785,00

75.833,55

05.06.2024

15.36

36.Md./Satış

Yeniköy

888/2

Arsa

2.646,02

17.463.732,00

523.911,96

05.06.2024

15.38

36.Md./Satış

Keramet

142/1

Tarla

7.416,24

1.891.141,20

56.734,24

05.06.2024

15.40

36.Md./Satış

Heceler

138/5

Zeytinlik

442,78

354.224,00

10.626,72

05.06.2024

15.42

36.Md./Satış

 

  1. Tablodaki satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

  1. Satışlar Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

 

  1. Taşınmaz ihale şartnameleri 1.000,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. Şartnameler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.

 

  1. Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 05.06.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

  1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

 

 -İmza sirküleri (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

       

 - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri

 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)

 - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

 - İkametgah

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

 - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

 - Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 


Diğer Duyurular