ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

15 Ağustos 2022

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleleri yapılacaktır.

 

 1. Bu husustaki ihaleler 24.08.2022 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

 1. İhale konusu taşınmaz ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

 

 

 

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL/

AÇIKLAMA

 

CİNSİ

 

YÜZ ÖLÇÜMÜ

(M²)

MUHAMMEN BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE SAATİ

İHALE

NİTELİĞİ

Arapzade Mah.

523 Ada 1 Parsel Üzerinde Bulunan R Blok 3.Kat 7 Nolu

Mesken (Daire)

66,61 m²

243.126,50

7.293,80

15.02

Satış

 

 

TAŞINMAZ ADRESİ

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

İHALE NİTELİĞİ

Hürriyet Mah. Kapalı Pazaryeri B Blok Zemin Kat 1 Nolu Dükkan

3 Yıl

Aylık 550,00 TL

594,00 TL

15.04

Kiralama

Çeltikçi Mah. Muhtarlık Binası Altında Bulunan En Son Kahvehane Olarak Kullanılan Dükkan

3 Yıl

Aylık 350,00 TL

378,00 TL

15.06

Kiralama

Camikebir Mah. Otopark Yanı 17-C Nolu Dükkan

3 Yıl

Aylık 1.750,00 TL

1.890,00 TL

15.08

Kiralama

Camikebir Mah. Otopark Yanı 15-F Nolu Dükkan

3 Yıl

Aylık 800,00 TL

864,00 TL

15.10

Kiralama

Arapzade Mah. Perşembe Pazaryerinde Bulunan 2 Nolu Dükkan

3 Yıl

Aylık 1.250,00 TL

1.350,00 TL

15.12

Kiralama

Arapzade Mah. Perşembe Pazaryerinde Bulunan 3 Nolu Dükkan

3 Yıl

Aylık 1.250,00 TL

1.350,00 TL

15.14

Kiralama

Dutluca Mah.143 Ada 1 Parsel (No:82) Bulunan Taşınmaz

3 Yıl

Aylık 225,00 TL

243,00 TL

15.16

Kiralama

Hürriyet Mah. 175 Ada 24 Parsel (535,22 m² Tapu alanlı) Taşınmaz

3 Yıl

Aylık 1.500,00 TL

1.620,00 TL

15.18

Kiralama

Hürriyet Mah. 442 Ada 1 Parselde Bulunan İznik Gölü Kenarı 3 Nolu WC

3 Yıl

Yıllık 12.500,00 TL

1.125,00 TL

15.20

Kiralama

 

 1. Tablodaki kiralama ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.

 

 1. Tablodaki satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir

 

 

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

 1. Satışlar Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

 

 1. Kiralama ihalelerinde belirtilen aylık bedeller KDV dahil bedellerdir.

 

 1. Taşınmaz ihale şartnameleri kiralama İhalelerinde 100,00 TL; satış ihalelerinde 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

 1. Şartnameler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.

 

 1. Taşınmazların ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 24.08.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

 

 

 1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

 

 -İmza sirküleri (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

       

 - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)

 - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

 - İkametgah

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

 - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

 - Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

        

 


Diğer Duyurular