ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

14 Eylül 2022

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleleri yapılacaktır.

 

 1. Bu husustaki ihaleler 28.09.2022 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.

 

 1. İhale konusu taşınmaz ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

 

 

 

MAHALLESİ

ADA/

PARSEL/

AÇIKLAMA

 

CİNSİ

 

YÜZ ÖLÇÜMÜ

(M²)

MUHAMMEN BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE SAATİ

KANUN MD/

İHALE

NİTELİĞİ

Gedelek Mah.

807/84

Zeytinlik

4.092,67

409.267,00

12.278,01

15.02

36.Md./Satış

Gedelek Mah.

752/1

Tarla

7.470,53

582.701,34

17.481,04

15.04

36.Md./Satış

Gedelek Mah.

753/1

Tarla

1.025,37

82.029,60

2.460,89

15.06

36.Md./Satış

Gedelek Mah.

754/1

Tarla

5.232,56

397.674,56

11.930,24

15.08

36.Md./Satış

Gedelek Mah.

755/1

Tarla

8.425,95

631.946,25

18.958,39

15.10

36.Md./Satış

Gemiç

118/40

Kavaklık

1.046,75

166.433,25

4.993,00

15.12

36.Md./Satış

Gemiç

109/96

Tarla

7.031,85

1.209.478,20

36.284,35

15.14

36.Md./Satış

Gemiç

115/55

Tarla

2.034,00

258.318,00

7.749,54

15.16

36.Md./Satış

Gemiç

122/21

Tarla

2.535,46

390.460,84

11.713,83

15.18

36.Md./Satış

Çeltikçi

107/123

Arsa

394,10

608.884,50

18.266,54

15.20

36.Md./Satış

Akharım

138/10

Zeytinlik

2.846,39

483.886,30

14.516,59

15.22

36.Md./Satış

Çakırlı

0/318

Zeytinlik

900,00

130.500,00

3.915,00

15.24

36.Md./Satış

Belediyemize Ait Muhtelif (İşin Şartnamesinde Belirtilen) Yerlerde Bulunan Çam Kozalaklarının Bakımı ve Toplanması Dahil Satışı

-

Çam Kozalağı

-

13.872,50

416,18

15.26

45.Md./Satış

 

 

TAŞINMAZ ADRESİ

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

KANUN MD./

İHALE NİTELİĞİ

Camikebir Mah. 376 Ada 5 Parsel İle 376 Ada 41 Parsel içerisinde kalan 2.716,00 m² alanda bulunan Otopark Alanı

3 Yıl

Yıllık 480.000,00 TL

43.200,00 TL

15.28

45.Md./ Kiralama

Muradiye Mah. 105 Ada 3 Parselde Bulunan 2 Katlı Dükkan

3 Yıl

Aylık 12.500,00 TL

13.500,00 TL

15.30

45.Md./ Kiralama

 

 1. Tablodaki kiralama ihaleleri ile “Belediyemize Ait Muhtelif (İşin Şartnamesinde Belirtilen) Yerlerde Bulunan Çam Kozalaklarının Bakımı ve Toplanması Dahil Satışı ihalesi” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.

 

 1. Tablodaki “Belediyemize Ait Muhtelif (İşin Şartnamesinde Belirtilen) Yerlerde Bulunan Çam Kozalaklarının Bakımı ve Toplanması Dahil Satış ihalesi” haricindeki satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir

 

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

 1. Satışlar Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

 

 1. Kiralama ihalelerinde belirtilen aylık/yıllık bedeller KDV dahil bedellerdir.

 

 1. Taşınmaz ihale şartnameleri kiralama İhalelerinde 100,00 TL; satış ihalelerinde 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

 1. Şartnameler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.

 

 1. Taşınmazların ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 28.09.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

 1. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

 

 -İmza sirküleri (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

       

 - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)           

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)

 - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

 - İkametgah

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

 - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

 - Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)


Diğer Duyurular