ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

28 Şubat 2023

ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN 

1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda niteliği ve özelliği belirtilen işlere ilişkin kira ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.

2.Bu husustaki ihaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3.İhalelere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

İŞİN ADI, NİTELİĞİ

 

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Gedelek Mahallesi 762 Ada 462 Parsel

6.610,05 m² Zeytinliğin Bakım ve Toplanması Dahil Kiraya Verilmesi İşi.

 

3 yıl

1.000,00 TL (Yıllık)

90,00 TL

15.03.2023

15:00

2

Gedelek Mahallesi 807 Ada 84 Parsel

4092,67 m² Zeytinliğin Bakım ve Toplanması Dahil Kiraya Verilmesi İşi.

 

3 yıl

1.750,00 TL (Yıllık)

157,50 TL

15.03.2023

15:05

3

Gemiç Mahallesi 115 Ada 73 Parsel

1.009,73 m² Zeytinliğin Bakım ve Toplanması Dahil Kiraya Verilmesi İşi.

 

3 yıl

500,00 TL (Yıllık)

45,00 TL

15.03.2023

15:10

4

Gemiç Mahallesi 122 Ada 13 Parsel

784,62 m² Zeytinliğin Bakım ve Toplanması Dahil Kiraya Verilmesi İşi. (Kira konusu alan parseldeki çökertme tesisi haricinde kalan alanı kapsamaktadır.)

 

3 yıl

2.850,00 TL (Yıllık)

256,50 TL

15.03.2023

15:15

5

Heceler Mahallesi 604 Parsel

1.500 m² Zeytinliğin Bakım ve Toplanması Dahil Kiraya Verilmesi İşi.

 

3 yıl

5.000,00 TL (Yıllık)

450,00 TL

15.03.2023

15:20

6

Heceler Mahallesi 321 Parsel

475 m² Zeytinliğin Bakım ve Toplanması Dahil Kiraya Verilmesi İşi.

 

3 yıl

500,00 TL (Yıllık)

45,00 TL

15.03.2023

15:25

7

Heceler Mahallesi 187 Parsel

1.525 m² Zeytinliğin Bakım ve Toplanması Dahil Kiraya Verilmesi İşi.

 

3 yıl

5.500,00 TL (Yıllık)

495,00 TL

15.03.2023

15:30

8

Üreğil Mahallesi 698 Parsel

1.300 m² Zeytinliğin Bakım ve Toplanması Dahil Kiraya Verilmesi İşi. 

 

3 yıl

500,00 TL (Yıllık)

45,00 TL

15.03.2023

15:35

9

Mahmudiye Mahallesi 120 Ada 118 Parsel 37.036,55 m² Taşınmazın Kiraya Verilmesi İşi.

 

10 yıl

2.520,00 TL (Yıllık)

756,00 TL

15.03.2023

15:40

10

Mahmudiye Mahallesi 120 Ada 124 Parsel 10.173,48 m² Taşınmazın Kiraya Verilmesi İşi.

 

10 yıl

720,00 TL (Yıllık)

216,00 TL

15.03.2023

15:45

11

Muradiye Mahallesi 93 Ada 1 Parsel 7 Nolu Deponun Kiraya Verilmesi İşi.

 

3 yıl

1.200,00 TL (Aylık)

1296,00 TL

15.03.2023

15:50

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

 

5.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir ihale şartnamesi 200,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak istekliler ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.

Diğer Duyurular