ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİNDEN DUYURU

3 Mayıs 2023

  ORHANGAZİ BELEDİYESİNDEN

 

1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda niteliği ve özelliği belirtilen işlere ilişkin ihaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilecektir.

2.Bu husustaki ihaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3.İhalelere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S. No

 

İŞİN ADI, NİTELİĞİ

 

KİRA/İŞİN SÜRESİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Mahmudiye Mahallesi 120 Ada 118 Parsel Nolu Taşınmazın Kiraya Verilmesi İşi.

 

10 yıl

2.520,00 TL (Yıllık)

756,00 TL

17.05.2023

15:05

2

Mahmudiye Mahallesi 120 Ada 124 Parsel Nolu Taşınmazın Kiraya Verilmesi İşi.

 

10 yıl

720,00 TL (Yıllık)

216,00 TL

17.05.2023

15:10

3

2023-2025 yılları için 24 aylık (23.05.2023-23.05.2025 tarihleri arasında) Orhangazi ilçe sınırları içerisinde kullanılmış kıyafet (tekstil) atıklarının kaynağında ayrı toplanması işi

 

 

24 ay

171.436,50 TL

(Yıllık)

10.286,19 TL

17.05.2023

15:15

 

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve tahmini bedeller üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

 

5.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

-İmza sirküleri (noter onaylı)

- İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği

- Ticaret sicil gazetesi

- İkametgah belgesi

- Bağlı bulunulan ziraat odasından veya tarım müdürlüklerinden alınmış onaylı çiftçi belgesi veya ağaç, fidan, sebze, meyve yetiştiriciliğini gösterir resmi belge  (1 ve 2 sıra nolu Mahmudiye mahallesindeki taşınmazların ihalesine katılacak olanlar için geçerlidir)

- Bağlı bulunulan ziraat odasından veya tarım müdürlüklerinden alınmış onaylı çiftçi belgesi veya ağaç, fidan, sebze, meyve yetiştiriciliğini gösterir resmi belge  (1 ve 2 sıra nolu Mahmudiye mahallesindeki taşınmazların ihalesine katılacak olanlar için geçerlidir)

-04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer,plastoner), 04 02 21 (işlenmemiş tekstil elyafı atıkları), 04 02 22 (işlenmiş tekstil elyafı atıkları), 19 12 08 (tekstil malzemeleri), 20 01 11 (tekstil ürünleri) atık kodlarından en az biri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Lisans” belgesi  (3 sıra nolu ihaleye katılacak olanlar için geçerlidir)

- 04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer,plastoner), 04 02 21 (işlenmemiş tekstil elyafı atıkları), 04 02 22 (işlenmiş tekstil elyafı atıkları), 19 12 08 (tekstil malzemeleri), 20 01 11 (tekstil ürünleri) atık kodlarından en az biri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Lisans” belgesi (3 sıra nolu ihaleye katılacak olanlar için geçerlidir)

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge

- Şartname alındı makbuzu

- Şartname alındı makbuzu

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

 

  1. Her bir ihale şartnamesi 200,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

 

  1. İstekliler şartnameleri Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak istekliler ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.

Diğer Duyurular