HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


NEZAHAT YILMAZ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ V.

 

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumlukları

Belediye Başkanı adına adli idari ve yargı mercilerinde, Mahkeme ve icra dairelerinde, noter gibi ve şair müesseselerde, Hukuk İşleri Müdürü ve Avukatlar eli  ile Belediye Tüzel Kişiliğini temsil etmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli savunmaları yapmak, davaları sonuçlandırmak, gerektiğinde Temyiz Mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde temsil yetkisini kullanmak, Belediye Başkanı adına ve onun onayı ile her türlü hukuki yetkiyi kullanmak ve icra işlerini takip ve sonuçlandırmakla görevlidir. Bu görevlerini yerine getirmek üzere:

 
·Adli ve idari yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına tebellüğ ederek gereğini yapar.
·Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için başkanlıkça lüzum görülen hallerde Belediye Başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirtir.
·Başkanlık katı ve daire müdürlüklerinin tereddüde düstükleri hukuksal sorunlar hakkında danışma niteliğinde hukuki görüş bildirir, bu suretle Orhangazi Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliğinin hukuksal sorunlarına, yürürlükteki anayasa, yasalar ve bu yasalara dayanılarak çıkartılmış olan tüzük ve yönetmeliklere ve bildirilere göre Belediye Baskaninca verilmis bulunan vekalatmedeki sınırlar için çözümler getirir.
 
Müdürlük bünyesinde ki bu görevler 1 Avukat, ve 1 işçi tarafından yerine getirilmektedir. 
 
HUKUK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ YÖNETMELIGI.pdf