MALİ HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


 

F.TAMER YAMAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumlukları

Müdürlüğün görevleri


• Belediye Bütçesini Yapmak,
• Belediye Kesin Hesabını çıkarmak,
• Belediyenin Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
• Tahakkuk eden giderleri hak sahiplerine ödemek,a

Müdürlük yetkisi
• Mali Hizmetler Müdürlüğü, yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu
• Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukta yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Yetki ve Sorumluluğu

• Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
• Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yönetiminde tam yetkili kişisidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
• Mali Hizmetler Müdürlügü personelinin 1. sicil ve disiplin amiridir.
• Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
• Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
• Belediye Bütçesi hazırlar.
• Belediyenin gelir ve gider bütçeleri ile ilgili kayıtlarını tutar, tutturur ve hesapların uygunluğunu sağlar.
• Bütçeye konulan gelirleri takip ve tahsil ettirir.
• Gider bütçesindeki ödeneklere ait masrafların kanunlara uygun olarak ödenmesini sağlar.
• Mutemetlere verilen avans ve adlarına açılan kredilerle ilgili gider ve belgelerini inceler, kanunlara uygun olanları mahsup eder, mahsup dışı kalan avans ve kredileri araştırır ve mahsubu sağlar.
• Bütçe kesin hesaplarını yapar,
• Belediye adına bankalar nezdinde açılan hesapları takip ederek uygunluğu sağlar.
• Belediye Başkanı’nın gerekli gördüğü birimlerde muhasebe ve mali işlerle ilgili denetimler yapar ve yaptırır.
• İlgili mevzuatla Belediye gelirleri olarak tanımlanan her türlü alacağın yasalar çerçevesinde tarh, tahakkuk ve tahsilatının yapılmasını sağlar.
• Hizmetlerin daha etkin ve verimli yapılması amacıyla mevcut durumu tespit ederek kısa ve uzun vadeli planlar hazırlar ve bağlı oldugu üst birime sunar.
• Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce yapılan hizmetleri geliştirir, değişen mevzuat ve şartlara uyum sağlamak amacıyla hedef ve stratejiler belirler.
• İç ve dış yazışmaların mevzuat çerçevesinde yapılmasını takip ve kontrol eder.
• Müdürlüğün çalışmalarıyla ilgili ve ihtisas alanına giren konularda; Belediye Baskanlığı ile diğer resmi kurum ve kuruluşların düzenlediği toplantılarda müdürlüğü temsil eder.
• Müdürlük içerisinde düzen ve disiplini sağlar, personelin hal ve hareketlerini kontrol eder, faaliyetlerini izler, denetler, değerlendirir ve faaliyetlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
• Kanun, Tüzük, yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevlerin ilgili mevzuat çerçevesinde, zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.
• İş ve işlemlerin yürütülmesinde faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen veya etkilemesi muhtemel olan unsurları belirler ve bunlara karşı tedbirler alır, gerektiğinde üst makamlara bildirir.
• Kurumun, mükellefin ve emrindeki bütün personelin haklarını gözetir.Müdürlük yetkilerini ilgili mevzuatlarda belirtilen esaslara uygun olarak kullanır ve kararlarında adil olur.
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d bendine ve bu yasaya bağlı olarak çıkan tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda tüm Belediye Birimlerinin ihtiyaçlarının satın alma yöntemiyle temin edilmesini sağlar.


MALİ HİZMETLER

1- Muhasebe Servisi

2- Emlak Servisi

3- Tahsilat Servisi

4- İcra Takip Servisi,

olmak üzere dört ana servisten oluşmaktadır.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜGÜ YÖNETMELİĞİ.pdf