VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ALPTEKİN ÖZKAN

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

 

Sayılı Yasa’nın 15. Maddesi 4,6,14.40 ve 53/B bentlerinde, 3030 Sayılı Kanun Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi B/b bendinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için kurulmuştur.

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:
 
-   1580 Sayılı Yasanın 15. Maddesi’nin 4,6,14.40 ve 53/B bentlerinde,
-   3030 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ilgili bentlerinde
-   3030 Sayılı Kanun Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi B/B bendinde
-   3286 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 22.27.30.33 ve 36.Maddelerine
-   Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliğinin 21.66.67.68.76.86.89.92.103.119. Maddeleri
-   1593 Sayılı Umumi Hifzissihha Kanunu’nun ilgili maddelerine
-   6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanununun ilgili maddelerine
-   560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine ve bu KHK’ye istinaden çıkarılan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine
-   Gıda Maddeleri Tüzüğünün ilgili maddelerine
-   Gürültü Kontrol Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine
-   İl Hifzissihha Kurulu Kararlarının ilgili maddelerine
-   Hayvan Sağlığı Komisyonlarının ilgili maddelerine
-    Bakanlık, Valilik ve Belediye Baskanlığının görevlerimizle ilgili verdiği yazılı emirlere;

Uygun olarak asağıdaki görevleri yürütür:  
 
1-  Tüm hayvansa gıdaların (ham ve işlenmiş halde) insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için üretimden tüketime sunuluncaya kadar ki bütün safhalarda denetimin yapılması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
2-  Kaçak et kesimlerine engel olmak
3-  Yasal kesim yerleri sağlayıcı tedbirlerin alınması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
4-  Bulasıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak
5-  Zoonozlarla mücadele etmek, gerekli ve kurtarıcı önlemleri almak, aldırtmak.
6-  Salgınların söndürülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.
7-  Sahipsiz hayvanların zararlarının önleyici tedbirler almak, başta kuduz olmak üzere koruyucu aşılamalar yapmak.
8-  Başı boş hayvan barındırma ve tedavi merkezi açmak.
9-  Isırık vakasına karışmış hayvanların muayenelerini yapmak, gerekli raporları vermek.
10- Hayvan nakillerinde gerekli belgeleri düzenlemek.
11- Müdürlüğümüz çalışma alanlarına giren ve halkımızı yakından ilgilendiren konularda; Afiş, broşür, yazılı ve görüntülü basın-yayın organları yoluyla eğitim çalışması yapmak.