İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ


 

SELİM GÜRAY ÖZGÜL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumlukları

1.    3194 Sayılı Iİmar Kanunu, Belediyeler Tıp İmar Yönetmeliği ve Orhangazi İmar Plan Notları çerçevesinde vatandaşların başvurusu üzerine imar durumu hazırlamak.

2.    Yürürlükte olan imar kanunları ve yönetmeliklerinde belirtilen esaslar çerçevesinde imar planları yapmak.

3.    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili arazi ölçümlerini yapmak.

4.    Tapu Sicil Müdürlüğü ve Kadastro Sefliğindeki Belediyeye ait işlemleri takip etmek.

5.    Onaylı İmar Programı çerçevesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ve 3290 Sayılı Kanunun 10/c maddeleri gereğince uygulamalar yapılabilmesi için dosyayı hazırlayıp encümene sunmak.

6.    5 yıllık İmar Programı hazırlamak ve hazırlanan onaylı İmar Programında açılacak yolları belirlemek.

7.    İlçe sınırları içinde parsel sahiplerinin 1/1000 ölçekli plan tadili teklifleri için gerekli evrakları hazırlayıp meclise sunmak.

8.    3194 Sayılı Imar Kanunu, Belediyeler Tıp İmar Yönetmeliği , 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ,Otopark Yönetmeliği,Asansör Yönetmeliği,Isı Yalıtım Yönetmeliği ,Yangın Yönetmeliği ve Orhangazi İmar Plan Notları çerçevesinde vatandaşların başvurusu üzerine inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgeleri düzenlemek.

9.    Aylık olarak Belediyemizce verilen ruhsat ve yapı kullanım izin belgelerini bildirilmesi gereken kurumlara yollamak.

10.    Kat irtifakı ve kat mülkiyeti için gelen projeleri onaylamak

11.    Yapı Kullanım İzin Belgesi düzenlenmesi için sosyal sigortalar kurumundan ilisiginin kesilmesi.      

12.    Kent estetiğini bozan eski yapılar ile imar durumuna aykırı yapılan ve ruhsatsız yapılan kaçak yapılari tespit edip 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi , 40 maddesi ve 42.maddesi çerçevesinde gerekli yasal işlemleri takip edip yıkım kararı alınanları Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek.

13.    4708 Sayılı Yapı Denetim Kanununa istinaden yapı denetim hak edişlerinin ödenmesini yapmak.

14.    İlçemiz genelindeki adres ve numarataj tespitlerini yapmak. 

15.    2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında Belediye adına kamulaştırma yapmak.

16.    Ruhsat işleminden sonra Hafriyat izinlerini vermek.

17.    3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi esasları doğrultusunda uygulama. 

18.    Ruhsat ve Yapı Kullanma İzin Belgesi aşamasında Harç ve Ücretlerin tahakkuk işlemlerini yapmak.  

 

IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ YÖNETMELIGI.pdf